Osoby fizyczne

Prawo cywilne, w szczególności:

 • odszkodowania;
 • przygotowywanie, analiza, negocjacje umów cywilnych;
 • sprawy o zasiedzenie;
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego;
 • sprawy spadkowe; podział majątku, rozwody
 • sprawy wieczystoksięgowe;
 • dobra osobiste;
 • windykacja, prowadzenie spraw egzekucyjnych;
 • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej;
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi.

Prawo pracy, w szczególności:

 • konsultacje prawne w Wieluniu i online;
 • dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy;
 • przygotowywanie odwołań;
 • zastępstwo procesowe przed sądem pracy.

Prawo administracyjne, w szczególności:

 • konsultacje prawne z zakresu prawa administracyjnego i ustaw normujących kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzennym, procedurą podziału, scalenia nieruchomości;
 • sprawy z zakresu pobytu i pracy cudzoziemca na terytorium RP;
 • sprawy dotyczące statusu obywatelstwa polskiego (potwierdzenie posiadania obywatelstwa, przywrócenie obywatelstwa);
 • sprawy z zakresu akt stanu cywilnego, transkrypcja aktów zagranicznych, zmiana imienia i nazwiska;
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz
 • sprawowanie zastępstwa procesowego;
 • sprawy dotyczące świadczeń socjalnych, emerytalnych i rentowych, sprawowanie zastępstwa przed organami rentowymi oraz na dalszych etapach odwoławczych.